پکیج بوتان

پکیج بوتان

پکیج بوتان

 تنها پکیج دیواری صادراتی به اروپا

پکیج دیواری

رادیاتور آلومینیومی

رادیاتور حوله خشک کن

محصولات جانبی

پکیج بوتان برای آسایش خانواده

شیربرقی گاز پکیج دیواری بوتان

وظیفه در پکیج بوتان عبور میزان لازم گاز جهت تشکیل شعله و حداقل و حداکثر کردن میزان شعله عملکرد داخلی شیر برقی گاز از دو بوبین یکی 226 ولت برای باز و بسته کردن مسیر اصلی گاز و دیگری 24 ولت برای حداقل و حداکثر کردن شعله تشکیل شده است - نحوه تست کردن شیر برقی گاز : شلنگ گاز پکیج را از قسمتی که به لوله گاز خانه متصل شده باز می کنیم و در زمان جرقه زنی پکیج بوتان اگر با فوت کردن درون شلنگ گاز مسیر فوت باز باشد شیر برقی گاز سالم و گرنه معیوب است البته بایستی با اهم متر برق ورودی به شیربرقی گاز را در زمان جرقه زنی بررسی کرد - در صورت معیوب بودن شیر برقی گاز : پکیج تا مرحله جرقه زنی پیش می رود اما شعله ی تشکیل نمی گردد - : محل نصب شیر برقی گاز زیر محفظه احتراق و قبل از منیفولد گاز قرار دارد و شلنگ گاز پکیج به آن وصل شده است

ترانس جرقه زن پکیج بوتان

وظیفه در پکیج ایجاد جرقه قبل از باز شدن مسیر گاز تا زمانی که شعله تشکیل شود و الکترود تشخیص شعله ، شعله را تشخیص دهد  - عملکرد داخلی ترانس جرقه زن :با دریافت برق 226 ولت از برد اصلی جرقه پیوسته ای را ایجاد می کند تا شعله تشکیل گردد : نحوه تست کردن ترانس جرقه زن :  ابتدا درب محفظه احتراق را باز می کنیم سپس با اهم متر برق ورودی به ترانس جرقه زن را در زمان باز شدن مسیر شیر گاز کنترل کنید اگر برق 226 به ترانس جرقه زن برسد و با ایجاد شعله دستی پکیج بوتان روشن شده و کار کند ترانس جرقه زن معیوب است - محل نصب ترانس جرقه زن : در بعضی از پکیج ها ترانس جرقه زن برروی شیر برقی گاز نصب شده و در بعضی دیگر زیر محفظه احتراق به بدنه پکیج بوتان متصل شده است

الکترود تشخیص شعله پکیج بوتان

وظیفه در پکیج بوتان تشکیل شعله پکیج را به برد اعلام می کند - عملکرد داخلی الکترود تشخیص شعله :با تشکیل شعله و گرم شدن نوک الکترود تشخیص جریانی در حد میکرو آمپر به برد فرستاده شده و برد با در یافت این جریان پی به تشکیل شدن شعله می برد و تا زمانی که مسیرشیر برقی گاز باز است برد این جریان را کنترل می کند و به محض قطع و عدم دریافت این جریان از الکترود تشخیص شعله به هر علت ، مسیر شیر گاز قطع می گردد و پکیج خطای عدم تشخص شعله می دهد - نحوه تست کردن الکترود تشخیص شعله: تست این قطعه فقط با گرم کردن نوک آن به وسیله شعله امکان پذیر است اگر با تشکیل شعله و گرم شدن نوک الکترود تشخیص شعله جرقه زن قطع شده و شعله باقی بماند الکترود تشخیص شعله سالم وگرنه معیوب است در صورت معیوب بودن الکترود تشخیص شعله پکیج جرقه میزند و شعله روشن می شود اما جرقه زن قطع نمی گردد و شعله همراه جرقه زن قطع و پکیج بوتان خطای عدم تشخیص شعله می دهد - نکته : ممکن است با تشکیل شعله و گرم شدن الکترود تشخیص شعله جرقه رن قطع نشود اما برد اصلی پکیج معیوب باشد - محل نصب الکترود تشخیص شعله : بر روی برنر و محل تشکیل شعله وبه فاصله 0الی 5 میلی متری از سطح برنر قراردارد

شیر برقی (شیر سه طرفه ) پکیج بوتان

وظیفه در پکیج بوتان :  انتقال آب مبدل اصلی به سمت مبدل ثانویه در زمان درخواست آبگرم مصرفی عملکرد داخلی شیر برقی در زمان درخواست برای آبگرم مصرفی با جابجا شدن شافت موتور شیر برقی آب گرم شده مبدل اصلی را با چرخش پمپ به سمت مبدل ثانویه هدایت می کند تا با گردش آب شوفاژ بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه آبگرم مصرفی به صورت القایی در مبدل ثانویه گرم شود و پس از اتمام درخواست آبگرم مصرفی با تغییر شافت موتور شیر برقی مسیرگردش آب بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه مسدود می گردد - نحوه تست شیر برقی : موتور شیر برقی را با کشیدن کلیپ نگه دارنده آن بیرون می آوریم سپس پکیج را بین دو مود شوفاژ و آبگرم مصرفی تغییر وضعیت داده اگر شافت موتور جابجا گردد موتور شیر برقی سالم و گرنه معیوب شده است در صورت معیوب بودن شیر برقی پکیج در زمان درخواست آبگرم مصرفی روشن می شود ولی با وجود تشکیل شعله آبگرم مصرفی گرم نمی شود یا اینکه پکیج بوتان در مود شوفاژ با وجود تشکیل شعله رادیاتورها گرم نمی شود - محل نصب شیربرقی : در بعضی از پکیج ها در کنار پمپ روی بلوک برگشت و در بعضی دیگر روی بلوک رفت قرار دارد - نکته : اگر شیربرقی در بلوک برگشت باشد در زمان درخواست آبگرم شافت موتور شیر برقی پایین می آید و در زمان درخواست شوفاژ شافت موتور شیر برقی بالا می رود و اگر شیر برقی در بلوک رفت باشد شافت موتور شیر برقی برعکس می شود

کیت شیر سه راهه (کیت شیر برقی) پکیج بوتان

وظیفه در پکیج با فشار شافت موتور شیر برقی مسیر عبور آب شوفاژ را بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه باز وبسته می کند عملکرد داخلی کیت شیر سه راهه اگر کیت شیر سه راهه در بلوک برگشت باشد در زمان درخواست آبگرم مصرفی شافت موتورشیر برقی به کیت شیر سه راهه فشار وارد کرده و آن را به پایین می راند و در زمان درخواست شوفاژ شافت موتور شیر برقی بالا رفته و فنر داخلی کیت شیر سه راهه به حالت اول برگشته و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه مسدود می گردد اگر کیت شیر سه راهه در بلوک رفت باشد در زمان درخواست شوفاژ شافت موتورشیر برقی به کیت شیر سه راهه فشار وارد کرده و آن را به پایین می راند و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه مسدود می گردد و در زمان درخواست آبگرم مصرفی شافت موتور شیر برقی بالا رفته و فنر داخلی کیت شیر سه راهه به حالت اول برگشته و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه باز می گردد - نحوه تست کیت شیر سه راهه : با بیرون آوردن موتور شیر برقی از جام بودن کیت شیر سه راهه اطمینان حاصل کرده و از نشتی آب به بیرون مطمئن شویم در صورت معیوب بودن کیت شیر سه راهه پکیج در مود شوفاژ یا آبگرم به درستی کار نمی کند - محل نصب کیت شیر سه راهه : در زیر شیربرقی قرار دارد

شیر پرکنشیر پرکن پکیج دیواری بوتان

وظیفه در پکیج برای تنظیم فشار آب مدار گرمایش و رادیاتورها از شیرپرکن استفاده می گردد - عملکرد داخلی شیر پرکن :  تنها رابط بین آب مصرفی و آب شوفاژ شیرپرکن است که در زمان کمبود فشار آب شوفاژ شیر پرکن را با جرخش باز کرده و زمانی که فاشار آب مدار گرمایش بین 2 تا 2.2 بار رسید آن را می بندیم - نحوه تست کردن شیر پرکن : با بازکردن خود شیر پرکن از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید درصورت معیوب بودن شیر پرکن فشار آب مدار گرمایش بدون باز کردن شیر پرکن کم کم بالا رفته و از شیر اطمینان سه بار آب خارج می گردد - محل نصب شیر پرکن :  در بعضی از پکیج ها در بلوک برگشت بین محل اتصال شلنگ آب سرد و برگشت شوفاژ قرار دارد و در بعضی از پکیج ها در بلوک رفت زیر پکیج قراردارد

شیر اطمینان سه بار پکیج بوتان

وظیفه در پکیج جهت جلوگیری از فشارآب بالای 3 بار مدار گرمایش از شیر اطمینان سه بار استفاده می گردد عملکرد داخلی شیر اطمینان سه بار با رسیدن فشار آب مدار گرمایش به بالای 3 بار شیر اطمینان سه بار عمل کرده و با خارج کردن آب از مدار گرمایش فشار را به زیر سه بار می رساند - نحوه تست کردن شیر اطمینان سه بار : اگر قبل از رسیدن فشار آب مدارگرمایش به 3 بار از شیر اطمینان آب چک کند شیر اطمینان سه بار معیوب است در صورت معیوب بودن شیر اطمینان سه بار فشار آب مدار گرمایش کم کم افت کرده و پکیج خطای کمبود فشار آب مدار گرمایش می دهد - محل نصب شیر اطمینان سه بار :عموما در بلوک رفت قرار می گیرد

بای پاس پکیج شوفاژدیواری بوتان

وظیفه در پکیج جهت جلوگیری از کم آبی پمپ و سوختن آن از بای پاس استفاده می گردد - عملکرد داخلی بای پاس :  یک فنر می باشد که بین بلوک رفت شوفاژ و بلوک برگشت قراردارد و در حالت عادی بسته می باشد اما در صورتی که به علت رسوب یا بسته بودن مسیر رفت شوفاژ تا برگشت آب به پمپ نرسد این فنر باز شده و آب از مسیر رفت به برگشت می رسد تا با مکش پمپ در برگشت در زمان درخواست شوفاژ پمپ به کم آب نباشد - نحوه تست کردن بای پاس : پکیج بوتان را در مود شوفاژ روشن کرده اگر شلنگ رفت شوفاژ شروع به گرم شدن کند فنر بای پاس سالم می باشد درصورت معیوب بودن بای پاس پکیج در مود شوفاژ کار می کند و شعله تشکیل می شود اما دمای شوفاژ سریع بالا رفته ولی رادیاتور ها سرد می باشد - محل نصب بای پاس : دربعضی از پکیج ها در بلوک رفت و در بعضی دیگر در بلوک برگشت قرار دارد

فلوسوئیچ پکیج بوتان

وظیفه در پکیج تشخیص باز شدن آبگرم مصرفی را به برد اعلام می کند - عملکرد داخلی فلوسوییچ :  از یک اهن ربا و یک کلید تشکیل شده که با باز شدن آبگرم مصرفی آهن ربا بالا رفته و باعث وصل شدن مدار کلید می گردد و زمانی که آبگرم بسته شود با پایین آمدن آهن ربا کلید قطع می گردد - نحوه تست کردن فلوسوییچ :  در زمان باز بودن آبگرم مصرفی با استفاده از اهم متر از بسته بودن مدار فلوسوییج اطمینان حاصل کرده سپس با بستن آب گرم مصرفی مدار فلوسوییچ باید باز گردد - در صورت معیوب بودن فلوسوییچ پکیج درمود تابستانه با بازشدن آبگرم مصرفی روشن نمی گردد و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد یا اینکه پکیج در مود تابستانه بدون باز کردن آبگرم مصرفی دائما روشن می ماند - محل نصب فلوسوییچ : در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج و قبل از مبدل قرار دارد نکته در بعضی از پکیج ها به جای فلوسوییچ از فلومتر استفاده می گردد

فلومتر پکیج بوتان

وظیفه در پکیج تشخیص باز شدن آبگرم مصرفی را به برد اعلام می کند - عملکرد داخلی فلوسوییچ : از یک توربین و یک سنسور تشکیل شده که با باز شدن آبگرم مصرفی توربین شروع به چرخش کرده و سنسور روی فلومتر این چرخش را به برد اعلام می کند و زمانی که آبگرم مصرفی بسته شود توربین از چرخش می افتد - نحوه تست کردن فلوسوییچ :  فلومتر را از جای خود یبرون آورده وفوت کردن در داخل آن از چرخش توربین فلومتر اطمینان حاصل کرده سپس سیم سنسور فلومتر را به آن متصل کرده و پکیج را در مود تابستانه فرارمیدهیم اگر با فوت وچرخش توربین پکیج در مود آبگرم مصرفی فعال گردد سنسور فلومتر نیز سالم می باشد - در صورت معیوب بودن فلوسوییچ پکیج درمود تابستانه با بازشدن آبگرم مصرفی روشن نمی گردد و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد یا اینکه پکیج در مود تابستانه بدون باز کردن آبگرم مصرفی دائما روشن می ماند - محل نصب فلوسوییچ : در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج و قبل از مبدل قرار دارد

مبدل صفحه ای (ثانویه) پکیج بوتان

وظیفه در پکیج گرم کردن آبگرم مصرفی به کمک گردش آبگرم شوفاژ عملکرد داخلی مبدل صفحه ای از دومسیر مجزا و خلاف جهت تشکیل شده که در نقاط زیادی باهم برخورد نقطه ای آن را گرم می کند - نحوه تست مبدل صفحه ای : با بیرون آوردن مبدل صفحه ای از باز بودن هر دو مسیر عبور آبگرم و شوفاژ اطمینان حاصل کنید و رسوب احتمالی هردو مسیر را با مواد رسوب گیر شستشو دهید در صورت معیوب بودن مبدل صفحه ای اگر پکیج در مود تابستانه روشن شود ولی آب مصرفی گرم نشود ، مسیر آب شوفاژ مبدل صفه ای گرفته یا رسوب دارد ولی اگر آب سرد با فشار وارد پکیج می شود ولی آبگرم با فشار کم خارج گردد مسیر آب سرد مبدل صفحه ای مسدود شده است - محل نصب مبدل صفحه ای : معمولا بین دو بلوک رفت و برگشت قرار گرفته و دو بلوک را به هم متصل می کند - نکته : مبدل صفحه ای مخصوص پکیج های دو مبدله می باشد که شعله آب شوفاژ را درمبدل اصلی گرم کرده و سپس آبگرم شده شوفاژ با چرخش پمپ بین مبدل اصلی و مبدل صفحه ای باعث گرم شدن آب گرم مصرفی می گردد

مبدل دو منظوره پکیج بوتان

وظیفه در پکیج گرم کردن آب گرم مصرفی و آّب شوفاژ عملکرد داخلی مبدل دو منظوره کاملا درون ½ تشکیل شده که برای اینکه رسوب آب مصرفی کمتر گردد لوله ½ و دو لوله ¾ از دو لوله قرار دارد شعله به آب شوفاژ ½ و آب مصرفی درون لوله ¾ قرار گرفته است آب شوفاژ درون لوله ¾ لوله برخورد کرده و آب شوفاژ گرمای خود را به آب مصرفی میدهد تا رسوب آب مصرفی کمتر گردد - نحوه تست مبدل دو منظوره : اگر فشار آب گرم مصرفی کم گردد یا فشار آب شوفاژ بدون باز کردن شیر پر کن دائما بالا رود نشان از خرابی مبدل دو منظوره می باشد - در صورت معیوب بودن مبدل دو منظوره : فشار آب گرم مصرفی کم می گردد یا اینکه فشار آب شوفاژ بدون باز کردن شیر پر کن دائما بالا می رود - محل نصب مبدل دو منظوره : بالای محفظه احتراق و تشکلیل شعله قرار دارد پکیج ها از نظر تعداد مبدل به دو نوع زیر تقسیم می شوند

تک مبدله پکیج بوتان

در این نوع پکیج در واقع دو مبدل آبگرم مصرفی و سیستم در درون هم مستتر می باشند و این مبدل وظیفه تامین هر دو را بر عهده دارد این مبدل از نوع پوسته لوله می باشد دو مبدله در نوع دو مبدله یک مبدل وظیفه تامین آبگرم شوفاژ سیستم را بر عهده دارد و مبدل دیگر با استفاده ازآبگرم مبدل اول وظیفه تامین آبگرم مصرفی را بر عهده دارد. مبدل اصلی از نوع پوسته لوله و مبدل کمکی از نوع صفحه ای می باشد

جهت استعلام قیمت با کارشناسان ما تماس بگیرید

گالری تصاویر محصول
تگ ها :

محصولات مشابه

آخرین اخبار پکیج دیواری

آخرین مقالات پکیج دیواری

ارسال نظر


برند های جهانی پمپ
پمپ های آب
منبع آب تحت فشار
محصولات کشاورزی