پمپ آب مدل CB

پمپ آب مدل CB

 

 

 

 

 

 

 

پمپ  آب مدل CB تکفاز به شرح زیر می باشد

پمپ آب دو پروانه مدل CB100/00 یک اسب پروانه پلاستیک

پمپ آب دو پروانه مدل CB100/01 یک اسب پروانه برنجی

پمپ آب دو پروانه مدل CB160/00 یک ونیم اسب پروانه پلاستیک

پمپ آب دو پروانه مدل CB160/01 یک و نیم اسب پروانه برنجی

پمپ آب دو پروانه مدل CB210/00 دو اسب پروانه پلاستیک

پمپ آب دو پروانه مدل CB210/01 دو اسب پروانه برنجی

پمپ آب دو پروانه مدل CB400/00 چهار اسب پروانه پلاستیک

پمپ آب دو پروانه مدل CB400/01 چهار اسب پروانه برنجی

پمپ  آب مدل CB سه فاز به شرح زیر می باشد

پمپ آب دو پروانه مدل CBT100/01 یک اسب پروانه برنجی

پمپ آب دو پروانه مدل CBT100/01 یک اسب پروانه برنجی

پمپ آب دو پروانه مدل CBT160/00 یک ونیم اسب پروانه پلاستیک

پمپ آب دو پروانه مدل CBT160/01 یک و نیم اسب پروانه برنجی

پمپ آب دو پروانه مدل CBT210/00 دو اسب پروانه پلاستیک

پمپ آب دو پروانه مدل CBT210/01 دو اسب پروانه برنجی

پمپ آب دو پروانه مدل CBT400/00 چهار اسب پروانه پلاستیک

پمپ آب دو پروانه مدل CBT400/01 چهار اسب پروانه برنجی

تگ ها :

ارسال نظر


برند های جهانی پمپ
پمپ های آب
منبع آب تحت فشار
محصولات کشاورزی