تکمیل تمامی سایز های پمپ کفکش

تکمیل تمامی سایز های پمپ کفکش

تکمیل پمپ آب کفکش دارای تمامی سایزها و قدرت ها به شرح زیر می باشند

پمپ  کفکش 12 متری 1 اینچ  قدرت 1.3 اسب

پمپ کفکش 22 متری 1 اینچ  قدرت 0.5 اسب

پمپ کفکش 32 متری 1 اینچ  قدرت 1  اسب

پمپ کفکش 45 متری 1 اینچ  قدرت 1.5 اسب

پمپ کفکش 50 متری 1.4 1 اینچ  قدرت 1.5 اسب

پمپ کفکش 60 متری 1/4 1 اینچ  قدرت 1.5 اسب

پمپ کفکش 22 متری 2 اینچ  قدرت 1.5  اسب

پمپ کفکش 28 متری 2 اینچ  قدرت 1.5 اسب

پمپ کفکش 39 متری 2  اینچ  قدرت 1.5 اسب

پمپ کفکش 44 متری 2 اینچ  قدرت 1.5 اسب

پمپ کفکش 28 متری 1/4 1 اینچ  قدرت 3/4 اسب

پمپ کفکش 38 متری 1/4 1 اینچ  قدرت 1 اسب

پمپ کفکش 47 متری 1/4 1 اینچ  قدرت 1/2 اسب

پمپ کفکش 56 متری 1/4 1 اینچ  قدرت 1/5 اسب

پمپ کفکش 66 متری 1/4 1 اینچ  قدرت 1/5 اسب

تگ ها :

ارسال نظر


برند های جهانی پمپ
پمپ های آب
منبع آب تحت فشار
محصولات کشاورزی