تمامی سایز های پمپ آب CH

تمامی سایز های پمپ آب CH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پمپ آب ارتفاع بالای شرکت صنعت کار در تمامی سایز های زیر موجود و تکمیل شد:

پمپ آب مدل CH150 : یک و نیم اسب ارتفاع بالای تکفاز 

پمپ آب مدل CH200 : دو اینچ دو اسب ارتفاع بالای تکفاز

پمپ آب مدل CH300 : سه اسب ارتفاع بالای تکفاز 

پمپ آب مدل CHT200 : دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا سه فاز

پمپ آب مدل CHT300 : دو اینچ سه اسب ارتفاع بالای سه فاز 

پمپ آب مدل CHT400 : چهار اسب ارتفاع بالای سه فاز 

پمپ آب مدل CHT550 : پنج و نیم اسب ارتفاع بالای سه فاز

تگ ها :

ارسال نظر


برند های جهانی پمپ
پمپ های آب
منبع آب تحت فشار
محصولات کشاورزی