الکتروموتور های صنعتی

الکتروموتور های صنعتی

 الکتروموتورهای صنعتی موتوژن - زیمنس - چینی

 الکتروموتورهای صنعتی از 0.18KW تا  150KW جهت مصارف صنعتی به صورت تکفاز و سه فاز با بدنه آلومینیومی و چدنی

الکتروموتور مشاهده شده زیر الکترومور پایه دار می باشد (B3) . این الکتروموتور بدون فلنج بوده و در دو نوع تکفاز و سه فاز موجود می باشد.اندازه حجم این الکتروموتورها به صورت استاندارد می باشد و در سه سرعت 700دور - 1400 دور - 3000 دور موجود می باشند . این الکتروموتورها غالبا به وسیله کوبلینگ و یا فولی نصب می شوند

ELECTROMOTOR

الکتروموتور مشاهده شده در تصویر زیر الکترومور فلنج دار می باشد (B5) . این الکتروموتور بدون پایه بوده و در دو نوع تکفاز و سه فاز موجود می باشد.اندازه حجم این الکتروموتورها به صورت استاندارد می باشد و در سه سرعت 700دور - 1400 دور - 3000 دور موجود می باشند . این الکتروموتورها غالبا به وسیله فلنج به محل مورد نظر نصب می شوند.

ELECTROMOTOR2

الکتروموتور مشاهده شده در تصویر زیر الکترومور پایه دار و فلنج دار می باشد (B35) . این الکتروموتور پایه و فلنج بوده و در دو نوع تکفاز و سه فاز موجود می باشد.اندازه حجم این الکتروموتورها به صورت استاندارد می باشد و در سه سرعت 700دور - 1400 دور - 3000 دور موجود می باشند . این الکتروموتورها غالبا به وسیله فلنج و پایه به محل مورد نظر نصب می شوند.

ELECTROMOTOR3

الکتروموتور مشاهده شده در تصویر زیر الکترومور نیم فلنج می باشد (B34) . این الکتروموتور با پایه و نیم فلنج بوده و در دو نوع تکفاز و سه فاز موجود می باشد.اندازه حجم این الکتروموتورها به صورت استاندارد می باشد و در سه سرعت 700دور - 1400 دور - 3000 دور موجود می باشند . این الکتروموتورها غالبا به وسیله فلنج ویا پایه به محل مورد نظر نصب می شوند.

ELECTROMOTOR4

 انتخاب مارک محصول مورد نظر در قسمت زیر

 برند های جهانی پمپ
پمپ های آب
منبع آب تحت فشار
محصولات کشاورزی